FAQS

Čo je Kozmix.sk?

Kozmix.sk je vzdelávací portál pre učiteľov a žiakov na prvom stupni základných škôl. Obsahuje viac ako 1 000 lekcií a 3 000 interaktívnych cvičení z 11 školských predmetov pre všetky zvedavé deti, ktoré túžia po nových vedomostiach. Hravé prvky upútajú ich pozornosť, pochvália ich za úspešné plnenie úloh a budú ich motivovať k samostatnému učeniu a bádaniu.

Aký vzdelávací obsah sa nachádza na portáli Kozmix.sk?

Na portáli Kozmix sa nachádza kompletný slovenský jazyk a matematika pre celý prvý stupeň, k tomu stovky pestrých cvičení z ďalších 9 školských predmetov. Portál Kozmix.sk navyše obsahuje aj vzdelávacie materiály pre materské školy - v slovenskom, maďarskom i anglickom jazyku.

Čo okrem vzdelávacích materiálov sa nachádza na portáli Kozmix.sk?

Tak ako svet detí, ani svet Kozmixa nie je iba o učení. Vzdelávací portál preto deťom prináša aj množstvo zábavných aktivít na voľný čas alebo skupinovú prácu so spolužiakmi. Samostatnú pozornosť si určite zaslúžia originálne príbehy plné dobrodružstva, ktoré deti vtiahnu do bláznivého sveta Kozmixa a zároveň im pomôžu rozvíjať čítanie s porozumením.

Ako môže učiteľ získať prístup k obsahu na vzdelávacom portáli Kozmix.sk?

Na odomknutie vzdelávacieho obsahu slúži Aktivačný kód licencie, ktorý učiteľ získa po objednaní balíka Megakozmix pre školy na https://shop.kozmix.sk/. Aktivačný kód licencie sprístupní kompletný obsah portálu Kozmix.sk všetkým učiteľom a žiakom školy.

Ako môže rodič získať prístup k obsahu na vzdelávacom portáli Kozmix.sk?

Na odomknutie vzdelávacieho obsahu slúži Aktivačný kód licencie, ktorý rodič získa po objednaní balíka Megakozmix pre rodinu na https://shop.kozmix.sk/. Aktivačný kód licencie sprístupní kompletný obsah portálu Kozmix.sk celej rodine.

Aký je odporúčaný/ideálny spôsob využitia portálu Kozmix.sk na vyučovaní?

Učiteľ používa vzdelávacie materiály ako doplnok vzdelávacích aktivít na vyučovacej hodine. Odporúčame ich zakomponovať do vyučovacej hodiny ako jednu z didaktických pomôcok. Učiteľ môže materiály prezentovať pri frontálnom vyučovaní, alebo niektorú časť zadať na samostatnú prácu žiakom, pokiaľ majú požadované technologické vyučovanie. Pri používaní digitálnych materiálov treba dbať na aktívne zapojenie žiaka a sprostredkovanie materiálov učiteľom. Nevhodný spôsob používania je v tom prípade, ak je žiak nasmerovaný do roly pasívneho pozorovateľa videí, animácií či simulácií.

Aké sú minimálne technické štandardy na fungovanie portálu Kozmix.sk? Vyžaduje špeciálne vybavenie alebo softvér?

Na výučbu so vzdelávacími materiálmi na portáli Kozmix.sk nie je potrebné žiadne špeciálne vybavenie. Minimálne nároky sú na školách bežnou výbavou: je potrebné, aby bola škola pripojená na rýchly internet a vybavená dotykovou tabuľou, alebo aspoň projektorom.

Dá sa obsah portálu Kozmix.sk používať aj off-line?

Nie, na používanie portálu je potrebné pripojenie na internet.