Kozmix Sales Objavte bádateľské projekty Kozmix LAB, ktoré premenia Vašu triedu na skutočné laboratórium. KÚPIŤ

Projektové vyučovanie na dosah

Každý projekt Kozmix LAB obsahuje všetko potrebné k tomu, aby ste okamžite mohli začať s realizáciou projektového vyučovania vo svojej triede.

Metodické listy
k projektom

Metodické listy predstavujú podrobný návod, ktorý obsahuje postup vzdelávacích aktivít a mnohé praktické tipy pre učiteľa.

Praktická príručka Kozmix LAB

Metodická príručka učiteľovi objasní, ako používať metodické listy, a zároveň mu priblíži zásady projektového vyučovania.

Rozvrh projektu pre triedu

Rozvrh projektu je vizuálna pomôcka, ktorá mapuje postup žiakov od začiatku až po koniec celého projektu.

Doplnkové materiály

Pestré pracovné listy, veselé animácie či interaktívne cvičenia rozširujú obsah každého projektu o hravé a motivujúce prvky.

Videá BBC

Desiatky vzdelávacích videí od BBC prinášajú atraktívny doplnok využiteľný aj na rozvoj komunikácie v anglickom jazyku.

Metodické listy k projektom

Metodické listy predstavujú podrobný návod, ktorý obsahuje postup vzdelávacích aktivít a mnohé praktické tipy pre učiteľa.

Praktická príručka Kozmix LAB

Metodická príručka učiteľovi objasní, ako používať metodické listy, a zároveň mu priblíži zásady projektového vyučovania.

Rozvrh projektu pre triedu

Rozvrh projektu je vizuálna pomôcka, ktorá mapuje postup žiakov od začiatku až po koniec celého projektu.

Doplnkové materiály

Pestré pracovné listy, veselé animácie či interaktívne cvičenia rozširujú obsah každého projektu o hravé a motivujúce prvky.

Videá BBC

Desiatky vzdelávacích videí od BBC prinášajú atraktívny doplnok využiteľný aj na rozvoj komunikácie v anglickom jazyku.

11 projektov – 11 rôznych zážitkov

Vyberte si z našej ponuky jedinečných projektov Kozmix LAB zameraných na rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov.

Svet raStlín OČami objektívu

Alebo môže Sa z obyčajnej fazuľky Stať filmová hviezda?

Charakteristika projektu

Žiaci objavujú podmienky života rastlín prostredníctvom pokusu, ktorý realizujú s rastlinami v rôznych podmienkach. Žiaci budú rastliny merať a fotografovať, pričom výsledky zaznamenajú do tabuliek. Zo série fotografií vytvoria stop-motion animáciu alebo prezentáciu, v ktorej zdokumentujú proces rastu. Zaujímavou aktivitou projektu je organizácia Dňa klíčiaceho semienka, počas ktorého výskumné tímy odprezentujú výsledky svojej práce pred spolužiakmi a rodičmi.

Na čo hľadáme odpoveď?

Majú živé organizmy rovnaké podmienky na život?
Prečo na niektorých miestach rastlinka vyrastie a na
iných ani nevyklíči? Čo potrebuje na to, aby prežila?

Trvanie projektu

6 – 7 týždňov
9 aktivít

Trvanie projektu

6 – 7 týždňov
9 aktivít

Aj zvieratá Komunikujú

Alebo prečo peS Šteká?

Charakteristika projektu

Žiaci zistia, ako komunikujú živočíchy a ako sa treba starať o domácich miláčikov. Oboznámia sa s jednoduchými výskumnými metódami a naučia sa analyzovať výsledky svojho prieskumu. Jedným z cieľov projektu je naučiť žiakov vnímať zvieratá ako živé bytosti, ktoré majú svoje potreby a dokážu komunikovať. Druhým cieľom je zostaviť a následne dodržiavať pravidlá starostlivosti o domáce zvieratá. Výstupom projektu je plagát sumarizujúci tieto pravidlá. Na záver projektu jednotlivé tímy odprezentujú výsledky svojho výskumu a predstavia povinnosti chovateľov vybranému publiku.

Na čo hľadáme odpoveď?

Čo by sa stalo, keby naše domáce zvieratá odrazu prehovorili? Čo by povedali? A je možné, že niečo „rozprávajú“, aj keď im nerozumieme?

Trvanie projektu

4 týždne
8 aktivít

Trvanie projektu

4 týždne
8 aktivít

Archimedove zázračné Stroje

Alebo ako zdvihnúť loď jednou rukou?

Charakteristika projektu

Žiaci sa prenesú do Archimedovej doby. Pomocou moderných online nástrojov zozbierajú informácie o starovekom svete a fungovaní dobových strojov. Zistia, že aj jednoduché vynálezy dokázali zachrániť mesto Syrakúzy pred útočníkmi. Zo žiakov sa stanú dizajnéri a stavitelia, keď si pomocou získaných informácií pripravia model vlastného stroja. Súčasťou projektu je aj verejná prezentácia a prehliadka postavených starovekých strojov.

Na čo hľadáme odpoveď?

Ako funguje Archimedov „zázračný“ stroj?
Dokáže malý človek zdvihnúť veľkú loď?
Ako žili ľudia v dávnej minulosti?

Trvanie projektu

5 – 6 týždňov
9 aktivít

Trvanie projektu

5 – 6 týždňov
9 aktivít

Štyri roČné obdobia

Alebo ako oSlavuje príroda

Charakteristika projektu

Žiaci preskúmajú zvyky vo svojom regióne so zameraním na sviatky a tradície počas jednotlivých ročných období. Budú pracovať s informačnými zdrojmi, zhromaždia rôzne fakty a zrealizujú ich zmysluplnú analýzu a syntézu. Hlavné myšlienky témy zdokumentujú prostredníctvom obrázkov, fotografií a špeciálneho kalendára. Výstupom projektu bude kalendár reflektujúci sviatky, zvyky, oslavy a výročia počas roka. V závere projektu svoju prácu verejne odprezentujú.

Na čo hľadáme odpoveď?

V čom je Liptov odlišný od Zemplína? Ako vítame jar, slávime Vianoce a Veľkú noc v rôznych kútoch Slovenska? Aké sviatky, výročia a oslavy zažívame v priebehu roka?

Trvanie projektu

6 týždňov
8 aktivít

Trvanie projektu

6 týždňov
8 aktivít

DetStvo Starých rodičov

Alebo môže Stará mama hrať Minecraft
a Starý otec jazdiŤ na Skejtborde?

Charakteristika projektu

Žiaci pripravia a zrealizujú interview so svojimi starými rodičmi, prarodičmi či inými staršími ľuďmi z okolia. V rozhovore sa zamerajú na ich detstvo a mladosť. Žiaci sa naučia zostaviť interview, klásť otázky, zároveň vytvoria záznam z rozhovoru a výsledky kreatívne spracujú. Rozhovory im sprostredkujú skúsenosť predošlých generácií, ktorá obohatí ich historické povedomie. Výstupom projektu je príprava brožúrky alebo knižky zachytávajúcej život detí v minulosti, ktorú žiaci podarujú svojim blízkym ako poďakovanie za pomoc s projektom.

Na čo hľadáme odpoveď?

Ako prežívali detstvo naši predkovia?
Hrali sa tak ako my? Smiali sa tak ako my?
V čom sme iní a v čom sme takí istí?

Trvanie projektu

5 – 6 týždňov
11 aktivít

Trvanie projektu

5 – 6 týždňov
11 aktivít

Chráňme Životné proStredie

Alebo odpadková Šou

Charakteristika projektu

Žiaci zhromaždia a spracujú informácie o ochrane životného prostredia a recyklácii odpadov. V druhej časti triedia odpad a opätovne využívajú recyklovateľné materiály. Finálnym výstupom je príprava divadelného predstavenia. Pomocou aktivít realizovaných počas fázy príprav sa žiaci naučia, ako pripraviť divadelné predstavenie, ako spolupracovať v tíme a zorganizovať si svoju prácu. Divadelné predstavenie v závere projektu odprezentujú rodičom a priateľom školy

Na čo hľadáme odpoveď?

Ako správne recyklovať odpad?
Ako chrániť životné prostredie?
Akú planétu zanecháme pre ďalšie generácie?

Trvanie projektu

6 – 7 týždňov
11 aktivít

Trvanie projektu

6 – 7 týždňov
11 aktivít

Kolobeh vody v prírode

Alebo príbeh kvapky

Charakteristika projektu

Žiaci sa dozvedia o kolobehu vody v prírode, o rôznych skupenstvách vody aj o samotnom význame vody pre život na Zemi. Naučia sa získavať informácie z rôznych zdrojov a následne ich zmysluplne spracovať. Všetko, čo sa naučia, využijú pri tvorbe divadelných scénok s názvom „Príbeh kvapky vody“. Žiaci vytvoria scenár predstavenia, choreografiu, dekorácie a rekvizity.

Na čo hľadáme odpoveď?

Čo je to voda a odkiaľ sa berie?
Kam mizne, keď sa vyparí?
Ako vzniká dážď a čo spôsobuje?

Trvanie projektu

4 týždne
8 aktivít

Trvanie projektu

4 týždne
8 aktivít

Poznávame planéty

Alebo divadelné predStavenie o Slnečnej SúStave

Charakteristika projektu

Žiaci pripravia divadelné predstavenie o slnečnej sústave. V prvej časti skúmajú slnečnú sústavu a jej planéty. Potom a oboznámia s jednotlivými krokmi prípravy divadelného predstavenia. Okrem sumarizácie a opakovania vedomostí spoznajú fázy divadelnej hry, postup prípravy scenára, navrhnú a vytvoria dekorácie, rekvizity a popritom sa dozvedia viac o hudobnom sprievode a choreografii. Vytvorené divadelné predstavenie v závere projektu zahrajú rodičom a priateľom školy.

Na čo hľadáme odpoveď?

Čo je to slnečná sústava? Aké planéty do nej patria? Čo majú spoločné a čím sa líšia?
Môžu planéty zahrať divadelné predstavenie?

Trvanie projektu

6 – 7 týždňov
9 aktivít

Trvanie projektu

6 – 7 týždňov
9 aktivít

raStliny Ďalekých krajín

Alebo odkiaľ pochádzajú rastliny, ktoré poznáš?

Charakteristika projektu

Žiaci prostredníctvom hry na bádateľov objavia, odkiaľ pochádzajú vybrané rastliny, a oboznámia sa s podmienkami ich rastu na rôznych kontinentoch. Počas projektu sa naučia pracovať s informáciami a zmysluplne ich interpretovať. Jedným z hlavných výstupov projektu je vytvorenie modelu rastliny a veselého príbehu, básne či piesne. Svoje vlastivedné schopnosti žiaci zužitkujú pri tvorbe mapy sveta, ktorú doplnia obrázkami, fotografiami a anotáciami rôznych druhov rastlín.

Na čo hľadáme odpoveď?

Vieme, odkiaľ pochádzajú zemiaky, pomaranče a káva? Ako sa pestujú a ako sa dostali až do našej kuchyne? Ktoré rastliny sú charakteristické pre jednotlivé kontinenty?

Trvanie projektu

4 týždne
9 aktivít

Trvanie projektu

4 týždne
9 aktivít

recyklujeme

Alebo bláznivé odpadkové koše

Charakteristika projektu

Žiaci sa naučia triediť odpad a získajú podrobnejšie informácie o význame recyklácie. Zistia, že medzi odpadkami sa nachádza aj materiál, ktorý môžeme opätovne použiť. Naučia sa zhromažďovať a interpretovať informácie a navrhnú dizajn finálneho produktu: troch odpadkových košov, ktoré budú slúžiť na recykláciu odpadového materiálu. V závere projektu žiaci zorganizujú stretnutie, na ktorom predstavia výsledky svojej práce vybranému publiku.

Na čo hľadáme odpoveď?

Ako správne recyklovať?
Čo patrí do odpadu a čo sa ešte dá využiť?
Dá sa z odpadu postaviť odpadkový kôš?

Trvanie projektu

5 týždňov
9 aktivít

Trvanie projektu

5 týždňov
9 aktivít

Šifrujeme Správy

Alebo špeciálna prekladacia mašinka

Charakteristika projektu

Žiaci sa dozvedia o významnom postavení zmyslov so zameraním na sluch, ktorý hrá dôležitú rolu pri prijímaní informácií z vonkajšieho prostredia. Zistia, čo je to znaková reč, na čo slúži, a naučia sa vyjadriť niekoľko základných posunkových znakov. Projekt rozvíja empatiu, zvyšuje povedomie o svete nepočujúcich a približuje problémy, s ktorými sa denne stretávajú. Je skvelou príležitosťou na ukážku pestrosti ľudskej spoločnosti, vedie k diskusii, tvorbe a spracovaniu informácií a tiež k aktívnemu učeniu.

Na čo hľadáme odpoveď?

Ako sa dorozumievame a čo nám bráni v efektívnej komunikácii? Prečo si niekedy rozumieme aj bez slov a inokedy nechápeme jeden druhého ani po dlhom rozhovore?
Čo je to šifra?

Trvanie projektu

5 – 6 týždňov
10 aktivít

Trvanie projektu

5 – 6 týždňov
10 aktivít