Podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Preambula

Tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len „VPP“) definujú všeobecné pojmy a podmienky používania vzdelávacieho portálu www.kozmix.sk (ďalej len „portál“). VPP na tejto stránke sa vzťahujú na každého používateľa portálu. Každý používateľ má prístup k týmto podmienkam ešte pred tvorbou a používaním materiálov na portáli.

 1. Definície a pojmy
 • Prevádzkovateľ je právnická osoba – AGEMSOFT, a.s., Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35782391, ktorá prevádzkuje portál.
 • Portál je internetová stránka (alebo jej jednotlivá časť) umiestnená na adrese www.kozmix.sk, ktorej hlavným zámerom je prevádzkovanie vzdelávacích materiálov pre pedagógov a žiakov základných škôl.
 • Používateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom používa portál. Používateľ je oprávnený na portáli materiály vyhľadávať, prezerať a používať pre potreby svojej výučby v zmysle ustanovení týchto VPP.
 • Materiál je vzdelávací materiál, akým je žiacka lekcia, určený pre potreby výučby pedagógov a ich žiakov, ktorý sa nachádza na portáli.

 

Článok II

Autorské práva

 Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach tohto portálu, vrátane textu, grafického designu stránok, softwaru, grafiky a súborov. Obsah stránok nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, šírený, samostatne alebo ako súčasť iných materiálov. Autorské práva sú chránené podľa zákonov a právnych predpisov Slovenskej republiky a ich porušenie je trestné.

 1. Právo použitia tohto portálu a jeho materiálov v súlade s vyššie uvedenými podmienkami je obmedzené na nekomerčné použite pri vyučovacom procese v školách a individuálnom doučovaní a samo štúdiu.
 2. Používatelia nemajú právo na ďalší predaj alebo akúkoľvek inú komerčnú aktivitu spojenú s portálom a jeho materiálmi. Tento portál alebo akákoľvek jeho časť nesmie byť rozmnožovaná, duplikovaná, kopírovaná, predávaná alebo inak zneužitá pre komerčné účely bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa portálu.

 

Článok III

Používanie materiálov

 1. Materiály uložené na portáli slúžia k ich ďalšiemu použitiu pri vyučovacom procese alebo individuálnej výučbe alebo samo štúdiu.
 2. Používateľ berie na vedomie, že materiál, ktorý použil je chránený autorským právom autora, tento materiál nie je oprávnený ďalej bez súhlasu autora upravovať a meniť jeho obsah, iba ak tak ustanovujú tieto VPP.
 3. Používateľ je oprávnený materiál použiť výlučne na nekomerčné a pedagogické účely, pre potreby vlastnej výučby a výučby ostatných pedagógov. Používateľ je v tomto prípade oprávnený zdieľať a šíriť tento materiál medzi ostatných pedagógov a žiakov.
 4. Prípadné námietky alebo reklamácie je používateľ oprávnený uplatniť výlučne u prevádzkovateľa.

Článok IV

Odopretie záruky a zodpovednosť

Prevádzkovateľ neposkytuje záruku, že portál bude zodpovedať požiadavkám každého používateľa, a že dostupnosť služieb bude neprerušená, dostatočne rýchla a bez chýb.

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za:

2.1.           porušovanie akýchkoľvek práv používateľa názormi, komentármi a inými vyjadreniami šírenými voči portálu alebo za straty vyplývajúce zo spôsobu používania materiálov používateľmi, za tieto škody je zodpovedný výlučne používateľ,

2.2.           neposkytuje záruku bezchybného a neprerušeného prístupu k materiálom.

 

Článok V

Nežiaduci obsah

Materiály zverejnené na portáli prevádzkovateľom alebo poverenou osobou spravujúcou portál sú v súlade so slovenskými aj medzinárodnými zákonmi. Nepodnecujú rasovú, náboženskú alebo etnickú nenávisť. Portál neobsahuje pornografiu alebo materiál porušujúci dobré mravy a materiál všeobecne považovaný za neetický.

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že žiadny materiál zverejnený na portáli:

2.1.           neohrozuje fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo nenarúša ich duševné zdravie a emocionálny stav,

2.2.           neobsahuje žiadne erotické a pornografické prvky,

2.3.           nepropaguje násilie, nepodnecuje k rasovej, náboženskej, etnickej alebo politickej nenávisti,

2.4.           nepropaguje užívanie omamných a psychotropných návykových látok,

2.5.           neobsahuje vulgarizmy,

2.6.           neobsahuje nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o inej osobe.

Článok VI

Technické požiadavky

Pre používanie portálu je potrebné, aby operačný systém používateľa spĺňal nasledovnú minimálnu konfiguráciu:

 • IE11 a novší, Edge 12 a novší, Firefox 41 a novší, Chrome 38 a novší, Safari 8 a novší
 • Cookies: povoliť
 • Javascript: povoliť
 1. Pre najlepší výsledok je vhodné prezerať materiály v režime na celú obrazovku. Vo vašom prehliadači zvoľte Zobraziť > Celá obrazovka, alebo použite klávesu F11. Ak máte problémy so zobrazením písma počas prezerania materiálov, kliknite prosím sempre inštaláciu chýbajúcich písmen. Umožnite vo vašom prehliadači Javu alebo nainštalujte Java Runtime Enviroment. Kliknite sem pre stiahnutie aktuálnej verzie Java a riaďte sa zobrazenými inštrukciami.
 2. Niektoré materiály obsahujú video. Počas jeho prehrávania sa video sťahuje postupne. Predtým, ako sa spustí prehrávanie videa, je potrebné stiahnuť jeho úvodnú časť. Pri pomalom alebo vyťaženom internetovom pripojení je možné, že sa prehrávanie bude zastavovať v dôsledku pomalého načítavania. Pre zabezpečenie súvislého prehratia sekvencie počkajte, kým sa načíta celé video, až potom spustite prehrávanie. Niektoré materiály obsahujú zvuk, preto odporúčame používať reproduktory alebo slúchadlá.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VPP sú uvedené do platnosti ich zverejnením na portáli a budú sa vzťahovať na používateľov od momentu ich zverejnenia.
 2. Akékoľvek otázky, komentáre a výhrady k portálu adresujte na prevádzkovateľa.
 3. Prihlasovacie údaje a iné údaje o používateľoch podliehajú pravidlám o ochrane súkromia. Pre viac informácií si pozrite ich plné znenie na portáli v časti Ochrana súkromia.
 4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VPP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť, nahradiť tieto VPP. Túto zmenu zverejní elektronicky na portáli.
 6. V prípadoch, ktoré nespadajú pod tieto podmienky a pravidlá, sa aplikujú zákony a právne ustanovenia Slovenskej republiky.
 7. Používateľ, zohľadňujúc globálny charakter internetu, sa zaväzuje konať v zhode s miestnymi pravidlami a dobrými mravy v súvislosti s online prenosom a vhodnosťou obsahu. Používateľ sa zaväzuje konať v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie.
 8. Používaním portálu používateľ bez výhrad prijíma tieto VPP, ktoré sú pre používateľ v plnom rozsahu záväzné. Používanie portálu je dobrovoľné. Ak používateľ nesúhlasí s ktorýmkoľvek ustanovením týchto podmienok používania je povinný ukončiť používanie tohto portálu a jeho služieb.

OCHRANA SÚKROMIA

Článok I

Ochrana súkromia

 1. Prevádzkovateľom portálu www.kozmix.sk (ďalej len „portál“) je spoločnosť AGEMSOFT, a.s., so sídlom Rigeleho 1, 811 02 Bratislava, IČO: 35 782 391 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 2. Prevádzkovateľ rešpektuje právo používateľov portálu na ochranu súkromia.
 3. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje svojich používateľov v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a používa primerané technologické riešenia, ktoré zamedzujú porušeniu práva na ochranu osobných údajov tretím subjektom.

 

Článok II

Registrácia a osobné údaje

 1. Prevádzkovateľ môže zveriť spracovanie osobných údajov inej osobe.
 2. Niektoré materiály a funkcionalita na portáli je dostupná iba pre registrovaných používateľov. Pri registrácii je potrebné zadať prihlasovacie meno/e-mail a heslo. Tieto údaje sú nevyhnutné pre vytvorenie používateľského konta.
 3. Údaje zadané pre potreby prihlásenia môžu byť použité na účely vzájomnej komunikácie používateľa a prevádzkovateľa, k tvorbe interných štatistických analýz a pre marketingové účely, napríklad pre zasielanie informačných e-mailov, ak s tým používateľ vyjadrí súhlas.
 4. Používateľ má právo vidieť svoje osobné údaje na portáli a právo upravovať alebo vymazať tieto údaje z portálu.
 5. Všetci používatelia portálu môžu kedykoľvek prevádzkovateľa kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo poštou. Prevádzkovateľ si uchováva komunikáciu so svojimi používateľmi zo štatistických dôvodov a pre čo najlepšie a najrýchlejšie reakcie na prichádzajúce požiadavky.

Článok III

Súbory cookie

 1. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré server ukladá v počítači používateľa v textovom formáte. Server má prístup k informáciám z tohto súboru pri opätovnom pripojení z tohto počítača.
 2. Súbory cookie obsahujú informácie nevyhnutné pre správne fungovanie nástroja. Obsah cookie súborov neumožňuje identifikáciu používateľa. Osobné údaje sa v cookie súboroch neukladajú.
 3. Väčšina internetových prehliadačov umožňuje ukladanie cookie súborov automaticky.
 4. Používateľ môže vo svojom prehliadači nakonfigurovať spôsob, akým budú cookie súbory ukladané na disk jeho počítača, alebo ich ukladanie úplne zakázať.
 5. Pre prihlásenie sa na portál je povolenie cookie súborov nevyhnutné.

Článok IV

Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť vyššie uvedené pravidlá zverejnením nových pravidiel na tejto web stránke.